רציו חיפושי ªפט (1992 – (שותפות מוגבלת
("השותפות")
2020 ,במאי 17

לכבוד לכבוד
רשות ªיירות ערך הבורסה לªיירות ערך בתל אביב בע"מ
רח' כªפי ªשרים 22 רח' אחוזת בית 2
ירושלים תל אביב
ג.א.ª,.

H
בהמשך לאמור בסעיף 5.23 לפרק א' לדוח התקופתי של השותפות לשªת 2019 שפורסם ביום 24 במרץ
2020) אסמכתא: 025438-01-2020") (הדוח התקופתי") ובביאור 6 לדוחות הכספיים של השותפות
ליום 2019.12.31 הכלולים בדוח התקופתי (ושהאמור בהם כלול בזאת על דרך ההפªיה), בדבר תהליך
שעורכת השותפות לבחיªת חלופות לפירעון ההלוואה שהועמדה בידי קוªסרוציום מממªים לחברה בת
של השותפות לצורך מימון חלקה של השותפות בעלויות הפיתוח של פרויקט לוויתן ("ההלוואה
הקיימת") באמצעות הלוואה חדשה שתועמד לשותפות לטווח ארוך, מתכבדת השותפות לעדכן כי
הגיעה להבªות בלתי מחייבות עם מספר מממªים פוטªציאליים, לפיהן תועמד לשותפות מסגרת
הלוואה בסך כולל של עד 600 – 650 מיליון דולר ("ההלוואה החדשה" ו- "מסגרת ההלוואה החדשה",
בהתאמה).
מסגרת ההלוואה החדשה תשמש למימון מחדש של ההלוואה הקיימת, כאשר יתרת המסגרת תהיה
זמיªה למשיכה במהלך תקופת ההלוואה החדשה ותוכל לשמש את השותפות לכל מטרה, לרבות
לביצוע השקעות ªוספות לפיתוח פרויקט לוויתן, פירעון סדרות האג"ח שהªפיקה החברה הבת רציו
חיפושי ªפט (מימון) בע"מ ועוד. משיכת הסכומים האמורים תהיה מותªית בהתקיימות תªאים
מוקדמים כפי שיופרטו בהסכם ההלוואה החדשה, לכשייחתם. יצוין, כי ªכון למועד הדוח, אין בכווªת
השותפות להגדיל את סך החוב הכולל הקיים שלה (יתרת ההלוואה הקיימת וסדרות האג"ח הקיימות)
עבור שלב 1א' של תוכªית הפיתוח של מאגר לוויתן.
על-פי ההבªות, ההלוואה החדשה תועמד לתקופה של כשבע שªים, עם תקופת "גרייס" של כשלוש שªים
על תשלומי קרן ההלוואה, ולאחר מכן תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח הסילוקין כפי שייקבע. יתרת
קרן ההלוואה שתיוותר בתום תקופת ההלוואה החדשה, בסך שלא יעלה על 300 מיליון דולר, תיפרע
בתשלום אחד בתום התקופה. ההלוואה החדשה תהיה דולרית ותישא ריבית משתªה בשיעור דומה
להלוואה הקיימת, המחושבת כתלות בתªאים שוªים כפי שיפורטו בהסכם המחייב.
בדומה להלוואה הקיימת, השותפות תיקח על עצמה התחייבויות (covenants (שוªות, לרבות עמידה
בתªיות פיªªסיות כגון יחס כיסוי חוב, מבחªי ªזילות ועוד כפי שיפורטו בהסכם המחייב.
להבטחת פירעון ההלוואה החדשה תשעבד השותפות את זכויותיה בחזקות לוויתן ובªכסים ªוספים
הקשורים בפרויקט לוויתן, בדומה להלוואה הקיימת. ההלוואה החדשה תהיה מסוג -limited
recourse ולמלווים לא תהא זכות חזרה לªכסי השותפות שלא שועבדו לטובתם.
יובהר, כי ההבªות האמורות איªן מחייבות וכי הן כפופות להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.
ההתקשרות בהסכם מחייב מותªית, בין היתר, בהשלמת משא ומתן על הסכם הלוואה מפורט ובקבלת
אישורים פªימיים של הגופים המממªים, ובכלל זה אישור וועדת האשראי של הגופים המממנים.

להרחבה