TheMarker | שוק ההון
הפחתה דרמטית בתחזית ההכנסות למאגרי תמר ולווייתן: ההפתעה של דלק למשקיעים
דלק הודיעה אמש על הנפקת הון, שתתקיים היום – עוד לפני ההצבעה של מחזיקי האג"ח על העמדת החוב לפירעון מיידי; דלק תנפיק מניות בכ-200 מיליון שקל ואופציות למניות

ערן אזרן,דהמרקר-14.05.20

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, פירסמה אתמול (ד') תשקיף לגיוס הון של 200 מיליון שקל. ההנפקה תתקיים היום – עוד לפני ההצבעה של מחזיקי האג"ח על העמדת החוב לפירעון מיידי, שמתוכננת לשעות הערב.

דלק נערכת לבצע הנפקת מניות בסכום של 200 מיליון שקל. החברה מתכננת גם להנפיק אופציות (סדרה 7) שמימושן – ככל שייכנסו לכסף – עשוי להניב 100 מיליון שקל נוספים. הצלחת ההנפקה תלויה בביקושים שיתקבלו ובנכונות של המשקיעים להשתתף בה, ואין ודאות כי תושלם. תשובה צפוי להזרים רק כ-25% מההנפקה, כך שאחזקותיו הנוכחיות – 61.2% מהון המניות – ידוללו.

 הפחתה דרמטית בהכנסות מאגרי הגז

במקביל לפרסום התשקיף, החברה הבת של קבוצת דלק – דלק קידוחים – פירסמה דיווח שכלל הפחתה דרמטית בתחזית ההכנסות של מאגרי הגז בישראל. הפרסום נעשה ככל הנראה בהנחייתה של רשות ני"ע. דלק קידוחים מסרה כי "החל ממחצית מארס 2020 ועד למועד דו"ח זה נרשמה ירידה בביקושים ובהתאם במכירות הגז הטבעי המופק מהמאגרים לווייתן ותמר, וזאת ביחס לתחזיות השותפות, כמפורט בנתוני התזרימים המהוונים".

דלק קידוחים העריכה כי צפוי קיטון בהכנסות השותפות (נטו, אחרי הוצאות תפעול, מסים ותמלוגים) של 20%-10% ב-2020 ושל 15%-5% ב-2021, בכל אחד מהמאגרים. "נכון למועד זה, לא ניתן להעריך את היקף ומשך הזמן של משבר הקורונה ועל כן קיים קושי לאמוד בשלב זה את השפעתו על הביקושים והמכירות מהמאגרים לווייתן ותמר בשנים הקרובות", נכתב.

להרחבה