לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
,
הנדון: משא ומתן על ידי חברת בת למכירת תחנות כח
בהמשך לפרסומים בתקשורת, החברה מתכבדת בזאת להודיע כי "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ
)חברה בת המוחזקת בעקיפין %100 על ידי החברה( )להלן: "דלק ישראל"(, מקיימת משא ומתן עם צד
שלישי להתקשרות בעסקה למכירת שתי החברות הייעודיות אשר בבעלותן תחנות כוח הממוקמות בשטח
מתקן התפלה שורק 1 ובשטח מתקן התפלה אשקלון. בשלב זה, מחיר הרכישה אשר נדון בין הצדדים
במסגרת המשא ומתן הינו כ-400 מיליון ש"ח, בכפוף להתאמות ולבדיקות.
בשלב זה, טרם התגבשו הסכמות סופיות בין הצדדים אודות מבנה העסקה ותנאיה ואין כל ודאות שדלק
ישראל תתקשר בעסקה כאמור.
אם וככל ויתקשרו הצדדים בעסקה אשר תאושר על ידי האורגנים המוסמכים שלהם, השלמת העסקה תהיה
כפופה בין היתר לקיום תנאים מתלים רגולטוריים ותנאים נוספים שונים. המידע אודות אפשרות התקשרות
בעסקה כאמור לעיל הנו מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
יצוין כי החברה ממשיכה לפעול למכירת כל אחזקותיה בדלק ישראל כאמור בדוח התקופתי של החברה ליום
.)2020-01-043356 :אסמכתא' מס )3.5.2020 ביום פורסם אשר 31.12.2019