רציו פטרוליום בדיווח לבורסה
2020 במאי 3
לכבוד לכבוד
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' כנפי נשרים 22 רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 652521
באמצעות מגנ"א
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א
ג.א.נ.,
הנדון: החלטה בדבר קידוח ניסיון (אקספלורציה) "1-Tanager "בנכס הנפט Block Kaieteur בגיאנה
בהמשך לאמור בדוח המיידי של השותפות מיום 2019.2.17) אסמכתא 013600-01-2019 (בדבר הודעת Esso
.Ltd Guyana Production and Exploration) חברה בת של ExxonMobil ,ולהלן: "אקסון"), המפעילה
בבלוק Kaieteur בגיאנה (להלן: "הבלוק"), על החלטתה לבצע קידוח ניסיון (אקספלורציה) בשטח הבלוק,
ובדוח המיידי של השותפות מיום 2019.5.14) אסמכתא 045976-01-2019 (בדבר הודעת Guyana Ratio
Limited) חברה בת בבעלות מלאה של השותפות, להלן: "רציו גיאנה") לאקסון על החלטתה לשמור על
חלקה בבלוק (%25 מתוך %100 (ולממן את השתתפותה בקידוח הצפוי ובדבר דוח הערכת המשאבים
המנובאים (פרוספקטיביים) בפרוספקט Tanager שבשטח הבלוק (להלן: "דוח המשאבים"), אשר המידע
בהם מובא בזאת על דרך ההפניה, מתכבדת השותפות להודיע, כי השותפים בבלוק קיבלו החלטה בדבר
ביצוע קידוח ניסיון (אקספלורציה) "1-Tanager "בשטח הבלוק ("הקידוח"), כמפורט להלן.
להרחבה