https://www.themarker.com/blogs/aviv-moses/BLOG-1.8802834?v=D4417F112060C5356B6E82D4D131B8BEמערכת הבריאות מול משק החשמל – ממשלה עם פיצול אישיות כרוני וקשה
מהשוואת תכנון ופיתוח משק החשמל לעומת מערכת הבריאות עולה אפליה קשה דווקא של מערכת הבריאות, שאחראית לחיי אדם. התמונה שעולה מציגה תוכניות פיתוח מופרזות במשק החשמל לעומת היעדר תכנון במערכת הבריאות

אביב מוזס,דהמרקר-פורסם ב-27.04.20

מערכת הבריאות ומשק החשמל הם שירותים חיוניים, שדומים במאפייני הביקוש שמשתנה על פני זמן באופן שחוזר על עצמו. שיא הביקוש במערכת הבריאות הוא בדרך כלל בחורף, ובמשק החשמל שיא הביקוש הוא בדרך כלל בקיץ, ומדי כמה שנים גם דווקא בחורף, ומשתנה גם במהלך היממה בין שעות הלילה לשעות היום.

השוואה של תכנון ופיתוח שני התחומים מצביעה על עיוות קשה בהקצאת המקורות במשק על ידי הממשלה, ואפליה קשה של מערכת הבריאות. השוואה זו מעצימה את מידת ההזנחה של מערכת הבריאות, ונראה שהחלטות הממשלה על הקצאת המקורות במשק מושפעת משיקולים זרים, או שמדובר בממשלה שסובלת מפיצול אישיות כרוני וקשה.