| 12 בספטמבר, 2019 הנפקה חדשה
בתי זיקוק לנפט בע"מ
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2019 ,בספטמבר 12
הנפקה חדשה
מתן דירוג 'ilA 'להנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של
עד 420 מיליון ₪ ע.נ. )כ-120 מיליון דולר( באמצעות
הנפקת סדרה חדשה שקלית לא צמודה, סדרה י'
אנליסט אשראי ראשי:
etai.rappel@spglobal.com 972-3-7539718 ,רפל איתי

בתי זיקוק לנפט בע"מ
http://www.maalot.co.il 2019 ,בספטמבר 12 ׀ 2
הנפקה חדשה
מתן דירוג 'ilA 'להנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של עד 420 מיליון
₪ ע.נ. )כ-120 מיליון דולר( באמצעות הנפקת סדרה חדשה שקלית
לא צמודה, סדרה י'
בהמשך להודעתנו מיום 19 באוגוסט, 2019 ,P&S מעלות מודיעה בזאת שהדירוג 'ilA 'לאיגרות החוב שיונפקו על ידי
בתי זיקוק לנפט בע"מ )Stable/ilA )באמצעות הנפקת סדרה חדשה, סדרה י', תקף להיקף כולל של עד 420 מיליון ₪
ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב פיננסי קיים.
לפרטים נוספים אודות הדירוג ולדרישות רגולטוריות נוספות, ראו דוח דירוג מ-7 באפריל, 2

להרחבה