ניתוח מדיניות הפחתת השימוש בפחם – טיוטה להתייחסות הציבור
02/09/2019​

הנדון: התייעצות לקראת קביעת מדיניות להפחתה עד כדי הפסקה מלאה

של השימוש בפחם

טיוטת ניתוח כלכלי להתייחסות הציבור

רקע:

1.       שר האנרגיה פנה לרשות בבקשת התייעצות לקראת קביעת עקרונות מדיניות להפחתה עד כדי הפסקה מלאה של השימוש בפחם.

2.       הרשות מפרסמת לעיון הציבור את הניתוח הכלכלי ודברי הסבר לניתוח, לקראת גיבוש

ההמלצה לשר. המסמך כולל פירוט של שיטת הניתוח, הנחות העבודה והממצאים הראשוניים.

3.       לצד טיוטה זו מתפרסם גם קובץ אקסל ובו מפורטות כלל הנחות העבודה, מתודולוגית החישוב והתוצאות.

4.       לאור המורכבות הרבה של העבודה, המלצות הרשות יגובשו לאחר קבלת התייחסות הציבור להנחות העבודה ולחישוב ולכן אינן נכללות במסמך זה. ​

( המסמכים המלאים מצורפים לעיונכם)

קבצים להורדה:

מסמך נלווה
ניתוח מדיניות הפחתת השימוש בפחם – טיוטה להתייחסות הציבור
הנחות העבודה וחישובים לניתוח מדיניות הפחתת הפחם

להרחבה