אפולו פאוור דיווחה כי דירקטוריון החברה אשר הצעה פרטית של וסטאר החזקות, בעלת השליטה בחברה, להשקיע בחברה 4 מיליון ש"ח בתמורה להקצאת 2,222,222 מניות במחיר של 180 אג' למניה.

תמורת ההצעה הפרטית תשמש את החברה לצרכיה השונים בפעילותה השוטפת בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה של החברה.

המניות המוקצות מהוות כ-14.2% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ- 9.53% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא.

המחיר למניה בעסקה גבוה בכ-45% משער הנעילה (124 אג' למניה) של מנית החברה בבורסה ביום 11.7.19, יום המסחר האחרון שקדם לדיווח זה.

 

להלן הקישור לדיווח המיידי: https://maya.tase.co.il/reports/details/1241322