הודעה מטעם חברת החשמל

דירקטוריון חברת החשמל נתן "אור ירוק" להתקדם בתהליך ההתקשרות לרכישת גז טבעי משותפות לוויתן.

עופר בלוך

ביום חמישי, 4 באפריל, אישר דירקטוריון חברת החשמל לחברה, להתקדם בתהליך ההתקשרות עם שותפות לוויתן בהמשך להליך תחרותי שקיימה לרכישת גז קצר טווח, בו השתתפו שותפות "תמר" ושותפות "לוויתן".  זאת, לאחר שוועדת המכרזים של החברה אישרה להכריז על שותפות לוויתן כספק זוכה בהליך.

אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל : "חברת החשמל פועלת להפחתת עלויות הדלקים ובכך להביא להורדת תעריף החשמל. לצד ההישג להקפאת המחיר מתמר, החברה רושמת הישג נוסף במכרז הנוכחי כשטובת הלקוח גם כאן לנגד עיניה".

עופר בלוך, מנכ"ל החברה: "הנהלת החברה ממצה עד תום כל הזדמנות עסקית להפחתת הוצאות החברה. לצד התייעלות מקיפה, אנחנו מנהלים שורה של מהלכים עסקיים אשר מתורגמים בסופו של יום להחזר כסף לציבור" .

הסכם לוויתן טרם נחתם על ידי הצדדים והוא כולל תנאי מתלה לפיו כניסתו של ההסכם לתוקף כפופה, בין היתר, לאישורן של רשות התחרות, רשות החשמל ורשות החברות הממשלתיות (ככל שאישורים כאמור יידרשו).

הסכם לוויתן, יחול ביחס לכמויות גז שהינן מעבר לכמות הגז המינימלית אליה החברה מחויבת בהתאם להסכם עם שותפות תמר.

מחיר הגז בהסכם לוויתן נמוך בהשוואה למחירי הגז הקבועים בהסכם בו התקשרה החברה עם שותפות תמר. על פי הערכת החברה, צפוי ההסכם הנוכחי להוזיל את עלות רכש הגז של החברה בטווח של 145-175 מיליון דולר בהתבסס על הנחות שנלקחו באשר לכמויות הגז שיצרכו מכח ההסכם.

היקף החיסכון עשוי להשתנות כתלות בכמויות הגז הטבעי שיצרכו על ידי החברה בפועל, ועשוי לגדול ככל שהמחיר הסופי עליו יוסכם בהסכם שייחתם יהיה נמוך יותר.

במסגרת ההסכם, תקופת ההתקשרות הינה ממועד תחילת הזרמת הגז משדה "לוויתן" (הצפוי בחודש אוקטובר 2019) ועד למוקדם מבין יוני 2021 לתחילת הפקת הגז משדה "כריש" (הצפוי במחצית שנת 2021).

לחברת החשמל אין חובה לרכוש כמות מינימלית כלשהי של גז במסגרת ההסכם.

במסגרת ההסכם, חברת החשמל רשאית לרכוש בשוק החופשי כל כמות גז שהחברה הזמינה ושותפות לוויתן סירבה לספק.

 

מודעות פרסומת