17 מרץ, 2019-קובץ: הת- 1204/19

הודעה לתקשורת:

מצמצמים את מספר תאגידי המים ועוברים לתאגוד אזורי.

מנהל רשות המים: יישום חוק התאגידים וצמצום מספרם ייעל את אספקת המים והטיפול בביוב ויחסוך עשרות מיליוני שקלים.

מועצת רשות המים אישרה את המיפוי החדש המוצע לצמצום מספר התאגידים מ-56 תאגידים ל- 28 תאגידים אזוריים ולאחר דיוקים יוחל תהליך צמצומם.

המהלך צפוי לחסוך כסף רב על ידי צמצום הוצאות ההנהלה, ולהניב ניצול והתייעלות כתוצאה מיתרון לגודל וחיסכון בהתקשרויות עם גורמים חיצוניים וביצוע פעולות רכש מרכזיות ותועלות נוספות.

בסוף חודש דצמבר 2018 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת התיקון לחוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 12), התשע"ט-2018.

בתיקון לחוק נקבע כי שירותי המים והביוב יסופקו באמצעות תאגידים אזוריים שמספרם לא יעלה על 30 במקום 56 התאגידים הקיימים כיום, במסגרת התיקון הוסכם על פעולות נוספות להגדלת החיסכון לצרכן ושיפור השירות שנותנים תאגידי המים על ידי תקצוב פרויקטים לחידוש צנרת מים ישנה בדיור ציבורי, התקנת מערכות קריאה מרחוק לשידור נתוני צריכת מים בזמן אמת, חיוב מועצת רשות המים לקבוע תעריפים מופחתים בשל נזילה והפחתת דמי ההקמה שמשלמים הצרכנים.

על פי הוראות החוק הכינה רשות המים מפת תאגידים חדשה הכוללת מיזוג של 56 התאגידים הקיימים ל- 28 תאגידים אזוריים שאליהם יתכנסו גם רשויות שאינן משויכות כיום לתאגידים. זאת, במטרה לייעל את משק המים העירוני ולנצל יתרונות לגודל, לדוגמא באמצעות הפחתת משרות הקיימות כיום ב-56 תאגידים ל-28 בלבד.

מפת התאגידים החדשה משקפת איזון עדין בין שיקולים שונים ובכללם שימור רצף גיאוגרפי, איזון סוציו-אקונומי בתוך החברות האזוריות, שיוך משותף למתקני טיהור שפכים וכן שיקולים של הפעלת משק מים בשעת חירום (אסון טבע חמור ו/או מלחמה).

רפורמת תאגידי המים שבה הוחל לפני כעשור גרמה להוזלת תעריף המים ביותר מ-30% ולחיסכון מצטבר של מאות מיליוני מ"ק (קוב) השווים ליותר מתפוקה שנתית של לפחות מתקן התפלה, בעיקר בשל זינוק בהשקעות בתשתיות מים שצמצם את פְּחָת המים.

צמצום התאגידים המתוכנן כעת הוא אבן דרך חשובה שתביא לייעול נוסף של משק המים והביוב יחסוך עשרות מיליוני שקלים ויצמצם הפערים בשירותי המים בין יישובים ממעמד סוציואקונומי גבוה ונמוך ושילוב מגזרי.

רשויות שייקחו חלק במהלך יהיו זכאיות לסיוע תקציבי מיוחד מהמדינה בכדי שמיזוג התאגידים יושלם לטובת כלל תושבי מדינת ישראל.

ההצעה אושרה עקרונית בישיבת מועצת רשות המים האחרונה לפרסום לשמיעת עמדות הציבור, ובקרוב יחל תהליך צמצום מספר התאגידים, כפי שנקבע בחוק.

 

מודעות פרסומת