‏11/03/2019

הודעה לעיתונות-רשות החשמל

 מנגנון תמרוץ לחברת החשמל לעמידה בלוחות הזמנים בתוכנית הפיתוח הרשת

רשות החשמל תקנוס את חברת החשמל בגין עיכובים בפיתוח רשות הולכת החשמל

בהמשך לרפורמה המבנית במשק החשמל, רשות החשמל פרסמה היום לשימוע ציבורי מנגנון  המתמרץ את חברת החשמל להשלים פרוייקטים מערכתיים ברשת ההולכה בהתאם ללוחות הזמנים שאושרו על ידי שרי האנרגיה והאוצר בתוכנית הפיתוח.

בהתאם למנגנון זה, תופחת העלות המוכרת לחברת החשמל בגין פרוייקטים הכלולים בתוכנית הפיתוח שמועד הפעלתם יידחה מעבר לתאריכים הקבועים בתוכנית. כך, לדוגמא, פרוייקט של הקמת קו 161 ק"ו בעלות כוללת של כ- 350 מליון ₪ יגרור הפחתת עלות בסך  של כ- 6.5 מליון ₪ לכל שנת איחור. הפחתהזו שקולה לתשואה על ההון שהחברה היתה אמורה לקבל בגין אותו פרוייקט, לו היה מופעל במועד שנקבע בתוכנית הפיתוח. במקביל, החליטה הרשות לתמרץ את החברה בגין הקדמת פרוייקטים בשיעור המהווה רבע מהיקף ההפחתה שנקבעה בגין איחור.

יו"ר רשות החשמל, ד"ר אסף אילת ציין כי "רשות החשמל רואה חשיבות רבה בפיתוח רשת החשמל ובהשקעה בה בהתאם לתוכנית הפיתוח שאישרו השרים. לאור זאת פיתחה הרשות מנגנון נוסף לתמרוץ החברה להשקיע ולעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים בתוכנית. מנגנון זה מתווסף למנגנונים הקיימים בבסיס תעריף הרשת שאושר בראשית שנת 2018, המתמרץ אף הוא את החברה לעמוד במחוייבותה לפתח באופן יעיל את רשת החשמל".

 

מודעות פרסומת