​הבעת אמון לאנלייט מקרב הגופים המוסדיים

קבוצת "הפניקס" וקבוצת "מנורה מבטחים" צפויות להצטרף להשקעה בפרויקט אנרגיית רוח Gecama שבספרד

הפרויקט הנו בהספק כולל של כ- 300 מגה-וואט, צפוי להניב הכנסות של כ-45-40 מיליון אירו בשנה

בהמשך לדיווחי אנלייט אנרגיה מתחדשת מאמצע שנת 2018, בדבר חתימת הסכם לרכישת הזכויות בפרויקט אנרגיית רוח בספרד, המצוי בתהליכי פיתוח מתקדמים, בהספק כולל של כ- 300 מגה-וואט, מודיעה החברה על משא ומתן לפיו קבוצת "מנורה מבטחים" תרכוש כ- 25% מהזכויות בפרויקט וקבוצת "הפניקס" תרכוש כ-20% מהזכויות בפרויקט (במצטבר עם החזקתה בעקיפין באמצעות מיזם "מובילים"). את יתרת הזכויות בפרויקט יחזיקו מיזם "מובילים", בהיקף של כ- 8%, והחברה, בהיקף של כ- 50-53%. כמו כן, החברה תחזיק ב- 100% מן הזכויות בשותף הכללי המנהל של המיזם ותהא בעלת השליטה בו.

השקעתן של מנורה מבטחים והפניקס בפרויקט תבוצע בתנאים מסחריים דומים למתווה הנהוג ביחס למיזם "מובילים", באמצעותו, ביצעו החברה וגופים מוסדיים השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת בשוק הבינלאומי, באופן בו ניהול הפרויקט בספרד יבוצע על ידי חברה ייעודית, המוחזקת בשרשור על ידי החברה, אשר תהא זכאית לדמי ניהול, דמי ייזום ושיעורי חלוקה בהיקפים ושיעורי תשואה עודפים לחברה.

על פי הערכות ראשוניות, עלות ההשקעה הכוללת בפרויקט נאמדת בסך של כ- 320-360 מיליון אירו, לרבות עלויות הקמת הפרויקט, עלויות המימון ורכישת הזכויות. הערכות החברה הן כי שיעור ההון העצמי הנדרש לפרויקט יעמוד על כ- 40%-50% מעלות ההשקעה הכוללת.

בהתאם לדיווחי החברה הקודמים בנושא, הפרויקט מצוי בשלבי פיתוח מתקדמים והשלים תסקיר סביבתי, תכנית מאושרת (תב"ע), קבלת תנאי חיבור לרשת והשגת מרבית הזכויות בקרקע, כאשר השלבים שנותרו להשלמת הפיתוח כוללים הוצאת היתרי בניה והשלמת הבטחת הזכויות בקרקע ליתרת שטחי הטורבינות ולתוואי קווי החשמל.  

החברה בוחנת מספר אפשרויות מימון לפרויקט, בין היתר, קבלת מימון במתווה Project Finance. הערכות החברה הן כי שיעור המינוף של החוב הבכיר עשוי לעמוד על כ- 50%-60% מעלות ההקמה הכוללת של הפרויקט.

על פי כושר הייצור של הפרויקט, החברה מעריכה כי ההכנסות הצפויות מהפרויקט ב- 10 השנים הראשונות הינן כ- 40-45 מיליון אירו לשנה, בהתבסס בעיקר על הסכמי מכירת חשמל מסחריים מול צרכנים גדולים ו/או גופים מסחריים בעלי דירוג אשראי גבוה, המבטיחים מחיר ידוע מראש לתקופת ההסכם ו/או הגנה על מחירי מינימום למכירת החשמל. בהמשך התקופה, ההכנסות צפויות לנוע בטווח שבין 55-65 מיליון אירו לשנה, כתלות במחירי השוק של החשמל, ובתמהיל מכירות החשמל של הפרויקט, שצפוי להתחלק בין מכירה ישירה במחירי שוק לבין מכירה בהסכמי PPAמסחריים.  על פי הערכותיה הנוכחיות של החברה, תחילת הזכאות להכנסות צפויה בשנת 2021.

ההשקעה הצפויה של מנורה מבטחים והפניקס, מהגופים המובילים בישראל, בפרויקט מהווה, בראי החברה, הבעת אמון משמעותית בפרויקט ובפוטנציאל הפיתוח העסקי של החברה.

מודעות פרסומת