גבעות עולם אישרה ההסכם

לכבוד

 רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' כנפי נשרים 22 רח' אחד העם 54 ירושלים תל-אביב באמצעות מערכת המגנ"א באמצעות מערכת המגנ"א
הנדון- אישור ההסכמים עם חברת .Alberta Texas- Energy Ventures Inc ("המשקיע")
בהמשך לדו"ח המיידי מיום 24.12.2018 בדבר החתימה על הסכם התפעול המשותף והסכם המכירה בין השותפות לבין המשקיע, השותפות מתכבדת להודיע כי אסיפת בעלי היחידות אישרה ברוב של מעל 94% את ההסכמים הנ"ל (לפרטים על תוצאות האסיפה ואופן ההצבעות, השותפות תפרסם, בזמן
הקרוב, דו"ח נפרד).
השותפות מבקשת להודות לציבור בעלי היחידות על האמון שהפגינו בהצבעה הגורפת לאישור ההסכמים.
בכבוד רב,
גבעות עולם נפט בע"מ השותף הכללי

מודעות פרסומת