אנלייט אנרגיה מתחדשת והפניקס בפרוייקט בקוסובו


גלעד יעבץ,מנכ"ל אנלייט

019 ,בפברואר 3
הנדון: השקעת קבוצת "הפניקס" בפרויקט אנרגיית רוח בקוסובו בהספק כולל של כ- 105 MW
בהמשך לדיווח החברה מיום 21 בינואר 2018 ,14 במרץ 2018 ,9 באוקטובר 2018 ו-9 בינואר 2019
2019-01- ,2018-01-093984 ,2018-01-024247 ,2018-01-007438 :לדיווחים אסמכתא מספרי)
004080 )המובאים בזאת על דרך ההפניה, בדבר חתימת הסכם לרכישת פרויקט רוח בקוסובו, המצוי
בתהליכי פיתוח מתקדמים, בהספק של כ- 105 מגה-וואט )להלן: "הפרויקט"(, מתכבדת החברה
לדווח על חתימת הסכם שותפות עם קבוצת "הפניקס" לטובת ביצוע ההשקעה בפרויקט )להלן:
"השותפות"(, כדלקמן:
1 .השותף הכללי בשותפות הינו חברה בע"מ המוחזקת על ידי החברה ב-%100 .השותפים
המוגבלים בשותפות הינם החברה, שתחזיק %60 מהון השותפות, וגופים מוסדיים מקבוצת
הפניקס שיחזיקו %40 מהון השותפות.
2 .השותפים המוגבלים ישקיעו בשותפות סך כולל המוערך בכ-50 מיליון אירו )חלקה של החברה
הינו כ-30 מיליון אירו וחלקה של קבוצת הפניקס הינו כ-20 מיליון אירו(, שישמשו כמרכיב
ההון העצמי הדרוש להקמת הפרויקט.
3 .לשותף הכללי הסמכות הבלעדית לניהול השותפות וביצוע כל הפעולות הנחוצות לצורך קידום
ומימוש הפרויקט, ובמסגרת תפקידו הוא יהיה זכאי לתגמולים, לרבות, דמי ניהול שיגזרו מסך
סכומי ההשקעה בהון השותפות, דמיי ייזום בגין שירותי הייזום והפיתוח של הפרויקט ודמי
הצלחה במסגרתם יקבל אחוז מסוים מהחלוקות לשותפים, מעל לתשואת מינימום שנתית.
4 .נכון למועד זה, הפרויקט נמצא בהליכי פיתוח מתקדמים, בין היתר, הושגו הזכויות העיקריות
בקרקע, תכנית )תב"ע( מאושרת, אישור זכאות למכסה, הסכם חיבור עם חברת ההולכה וניהול
המערכת הממשלתית )Agreement Connection Grid .)הפרויקט ממשיך להתקדם עם הליכי
השלמת הפיתוח, לרבות, השלמת המו"מ על נוסח הסכם למכירת החשמל )PPA )והשלמת
היתרים נוספים הנדרשים להקמתו.
5 .כפי שצוין בדיווח קודם, נחתם הסכם כוונות למימון הפרויקט עם סינדיקציית מלווים
בינלאומית, במתכונת של מימון פרוייקטלי נון-ריקורס )recourse-Non finance Project )
ובמינוף מוערך של כ- %70 מעלות הכוללת של הקמת הפרויקט ורכישת הזכויות בו, המוערכת
בהיקף של 180-140 מיליון אירו. השותפות תעמיד את יתרת ההון הנדרש, בהיקף של כ- %30
מעלות הפרויקט.
6 .החברה פועלת במטרה להשלים את כלל הליכי הפיתוח והרישוי הנדרשים לצורך הקמת
הפרויקט, לרבות השלמת הליך הסגירה הפיננסית עם הגופים המלווים, במהלך שנת 2019 .
7 .החברה מעריכה כי הפרויקט יניב הכנסות ברוטו ממכירת חשמל בהיקף של כ-25 מיליון אירו
לשנה בתקופת ה- Tariff in Feed וכ-15 מיליון אירו לשנה בתקופה שלאחר מכן. על פי
הערכותיה הנוכחיות של החברה, תחילת הזכאות להכנסות צפויה בשנת 2020.