לודן מתקדמת בהליך הרה-ארגון של מגזר הביוגז במערב אירופה:

§       תמכור אחזקות בחברות ייעודיות ותפסיק פעילות חברות בתחומי הייזום, ההקמה, התפעול והתחזוקה למתקני הביוגז

§      ארנון אהרון, מנכ"ל משותף: השלמת התהליך בתחילת 2019 תאפשר לחברה לפנות משאבים ניהוליים ולהתרכז בקידום עסקיה בשאר המגזרים של הקבוצה

ארנון אהרון

בהמשך לדוח הדירקטוריון לרבעון 3 בשנת 2018, חברת לודן מדווחת על התקדמות ניכרת ברה-ארגון מגזר הביוגז במערב אירופה. התהליך מנוהל על ידי סמנכ"ל הכספים של הקבוצה, גונן בצר, כמפורט מטה:

v     מכירת כלל האחזקות בחברה הייעודית Agro Giethoorn (40% מהון המניות) לשותף התפעולי במיזם. השפעת המכירה נכללו בדוחות החברה לרבעון 3 בשנת 2018.

v     הכרזה של כלל השותפים על פשיטת רגל מרצון בחברה הייעודית Agro Hensbroek (45% מהון המניות). ההחלטה התקבלה לאחר שהתברר סופית שלא ניתן יהיה לפתור קשיים רגולטורים סביבתיים, המהותיים להפיכתו של המתקן הספציפי לריווחי בעתיד הנראה לעין. הודעה בדבר ההחלטה והשפעותיה על תוצאות הפעילות לרבעון 4 של 2018 נמסרה ב-11 לדצמבר 2018.

v     חתימה על מזכר הבנות מחייב למכירת אחזקות לודן בחברות הייעודיות (49% מהון המניות, בכל אחת מהן)  -Groen Gas  Goor ו-Goen Gas Oude-Tonge לידי שותפתה באחזקות. הודעה בדבר ההחלטה והשפעותיה על תוצאות הפעילות נמסרה ב-27 לינואר 2019. השפעת החתימה על תוצאות הפעילות ברבעון 1 של 2019 אינה צפויה להיות מהותית.

v     בחינת מתקדמת של חלופת המכירה או המשך תפעול בחברה הייעודית -Groen Gas Almere (40% מהון המניות).v     בנוסף למהלכים בחברות הייעודיות, לודן החלה בצמצום משמעותי של כח האדם והתקורות של פעילות חברות הייזום, הביצוע, התפעול והתחזוקה למתקני הביוגז באירופה. התהליך עשוי להסתיים לכל המאוחר בסוף רבעון 2 שנת 2019. השפעת המהלכים שלעיל על תוצאות הפעילות אינה צפויה להיות מהותית.

ארנון אהרון, מנכ"ל משותף בלודן חברה להנדסה, ציין כי "הרבעונים השלישי והרביעי של 2018 עמדו בסימן של מימוש תהליך רה-ארגון והתייעלות במגזר הביוגז במערב אירופה. עם השלמת התהליך בתחילת 2019, תוכל החברה להתפנות ולהתרכז בקידום יתר המגזרים של הקבוצה, ולהמשיך להצמיח את הקבוצה ולהשיא ערך לבעלי מניותיה".

אודות החברה

חברת לודן חברה להנדסה בע"מ (להלן: לודן), והחברות המוחזקות על ידה פועלות בתחומי הנדסה שונים. השירותים הניתנים ע"י קבוצת לודן כוללים, בין היתר:

במסגרת חטיבת ההנדסה מסופקים שירותי הנדסה וניהול פרויקטים, משרות חד דיסציפלינרי ועד פרויקטי Turn-Key.

במסגרת חטיבת התוכנה והבקרה מסופקים שירותי תוכנה ובקרה תעשייתית, מערכות כרטוס לתחבורה ציבורית ומערכות לבדיקות אלקטרוניות בתעשיות הביטחונית. חטיבה זו כוללת את פעילות ארדן קונטרול טק, אשר פועלת בתחומי מערכות בקרת מבנה ותקשורת, בטחון, מולטי מדיה ובקרה תעשייתית בשוק משלים ללודן תוכנה ובקרה.

במסגרת חטיבת טכנולוגיות סביבה מסופקים פתרונות טכנולוגים לטיפול בשפכים , פסולת מוצקה, וטיפול בפליטות ממתקנים תעשייתיים. טיהור ושיקום קרקעות ומי תהום. החברה מיישמת את ההחלטה האסטרטגית לרה ארגון בתחום הביוגז.