מודיעה החברה בזאת כי סולארפיינט ביצעה התקדמות טכנולוגית משמעותית בפיתוח, והצליחה לראשונה לייצר יריעה סולארית גמישה בעלת יעילות של עד כ- %12 .

עודד רוזנברג

בחודש האחרון ייצרה סולארפיינט במעבדתה שבטכניון מספר יריעות סולאריות בגדלים שונים )יריעות קטנות )כ- 40
סמ"ר(, יריעות בינוניות )כ- 900 סמ"ר( וכן יריעה גדולה )כ- 000,4 סמ"ר, ברוחב של 50 ס"מ ואורך של 80 ס"מ((, כאשר
כולן הוכיחו גמישות )ניתנות לגלגול ברדיוס תחת 10 ס"מ( וכן יעילות של עד כ- %12.
היריעות הנ"ל יוצרו באופן ידני במעבדות החברה בשיטות ותהליכים מקובלים בתעשיית הסולאר והציפויים, נבדקו הן
בתנאי שטח והן במדמה שמש תקני, והוכיחו פוטנציאל ליישום תעשייתי. בנוסף, הפיתוח הנוכחי מאפשר ליצור יריעה
סולארית גמישה בכל גודל שיידרש.
יובהר כי פיתוח היריעות טרם הסתיים, כי סולארפיינט פועלת לשיפור היעילות ובמקביל עורכת בדיקות היתכנות
לייצור ומכירת היריעות באופן תעשייתי, ותדרש בהקשר הזה, בין השאר, לבצע בדיקות מאמץ לעמידות היריעות
ותפקודן בתנאי סביבה משתנים ולאורך זמן.

לדיווח לבורסה